Al-Gitaan

Algemene voorwaarden

Stichting Al-Gitaan

De ondergetekende verbindt zich aan het reglement van “Stichting Al-Gitaan” en verklaart zich akkoord met de navolgende regels:

Algemeen

Stichting Al-Gitaan is in 1994 speciaal opgericht ten behoeve van de besnijdenis van jongens.

Privacy

Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.

Roken

Roken is in het gebouw van stichting Al-Gitaan niet toegestaan.

Medicijngebruik of ziekte

Roken is in het gebouw van stichting Al-Gitaan niet toegestaan.

Genees- en verbandmiddelen

Bij de besnijdenis worden genees- en verbandmiddelen gebruikt. U krijgt ook een recept van genees- en verbandmiddelen mee naar huis. Deze middelen komen ten laste van uw verzekering en ook van het eigen risico.

Weigering van behandeling

De stichting heeft het recht om een cliënt te weigeren indien er sprake is van sociaal onacceptabel gedrag.

Annulering van besnijdenis wegens medische redenen

De organisatie Al-Gitaan behoudt zich het recht voor, indien op de besnijdenisdag blijkt dat het kind om medische redenen niet besneden kan worden, om de consult- en administratiekosten te behouden, te weten € 50,-.

Annuleren afspraak voor de behandeling

Bij annulering van de afspraak behoudt Stichting Al-Gitaan zich het recht voor om de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen, te weten € 50,-.

Beschadiging en verlies

Stichting Al-Gitaan is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens het bezoek en/ of tijdens de operatie. Ook is Al-Gitaan niet aansprakelijk voor de kosten die u maakt als de besnijdenis niet door gaat.

Klachtenregeling

Bij klachten van cliënten over stichting Al-Gitaan, wendt de cliënt zich tot de onafhankelijke klachtencommissie van stichting Al-Gitaan. De klachtenprocedure en informatie zijn op te vragen bij het secretariaat van de stichting.

Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen stichting Al-Gitaan en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.