Al-Gitaan

Privacyverklaring

Stichting Al-Gitaan

Stichting Al-Gitaan, gevestigd aan Eudokiaplein 30, 3037 BT Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

St. Al-Gitaan Moslim Besnijdenissen
Eudokiaplein 30, 3037 BT Rotterdam
Tel 0104658690; www.algitaan.nl 

Dhr. M SALHI is de Functionaris Gegevensbescherming van Al-Gitaan.  
Hij is te bereiken via info@algitaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Al-Gitaan verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Al-Gitaan verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Al-Gitaan verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de besnijdenis te mogen verrichten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Al-Gitaan als hulpverlener bewaart uw persoonsgegevens (of van uw zoon)  15 jaar lang. 
Reden is dat uw persoonsgegevens behoren bij uw medisch dossier (of van uw zoon) die 15 jaar lang moet bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Al-Gitaan deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Al-Gitaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Al-Gitaan uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Al-Gitaan gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Al-Gitaan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@algitaan.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Al-Gitaan wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Al-Gitaan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@algitaan.nl